Disclaimer

Deze website is eigendom van Dakwerken Rombaut Jurgen bvba

Contactgegevens:
Dakwerken Rombaut Jurgen bvba
tel. 052 47 41 21 | info@dakwerkenrombaut.be
Ondernemingsnummer: BE 0896.606.830

Inzamelen van informatie - Privacy en gegevensbescherming

De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Wanneer de gebruiker toch om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zal deze informatie enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de dienstverlening van en door Dakwerken Rombaut Jurgen bvba op basis van de contractuele relatie als gevolg van de bestelling of registratie dan wel op basis van haar gerechtvaardigd belang om diensten te verlenen en u hiervoor te contacteren. De informatie over u wordt u op verzoek meegedeeld. U kan deze, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het ons te mailen op info@dakwerkenrombaut.be. Bent u het niet eens met de manier waarop Dakwerken Rombaut Jurgen bvba uw gegevens verwerkt, kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Meer informatie over de manier waarop Dakwerken Rombaut Jurgen bvba omgaat met uw gegevens vindt u in het algemeen beleid inzake gegevensbescherming op onze website.

Aansprakelijkheid

De op deze website beschikbaar gestelde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Uiteraard is deze informatie richtinggevend en door de beknoptheid niet altijd volledig. Voor verdere en concrete uitleg kan u met Dakwerken Rombaut Jurgen bvba contact nemen via mail. Gelet op onze middelenverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.